عاشـق شـدن
قشنگتـرین اشتبـاهی استـــــ
ڪ اتفـاق می افتـد
حتی اگـر ایـن عشـق
هیـچ وقتـــــ سهـم تـو
نباشـد
·
1
1396/08/03 - 02:34