دوست داشتنت تمامی ندارد
حواست هست که حواسم هنوز به توست ؟
·
2
1396/09/09 - 04:45