دیشب میگفت
یه حسایی اسم ندارن
مثل تنفر هنگامِ دوست داشتن!
·
3
1396/11/06 - 06:41