۱ همیشه ۱ است،شاید در تمام عمرش نتواند بیش از ۱ باشد،
اما بعضی اوقات میتواند یک دنیا باشد...
۱ نگاه. ۱ خاطره. ۱ لبخند. ۱دوست.
·
2
1396/11/15 - 14:39