چشمای پف کرده و موهای ژولیده و خسته و خوابالو و بی‌خواب
تازه فردا کلی کار دارم،اصلا شاعر می‌فرماید امشب که گذشتتتت تازه فررردا رو بگوووو
·
1
1396/11/17 - 02:05