(به خیالت بسپار)

تا که رفتی باختم
با خیالت ساختم
ساده ویران شدم و فهمیدم
من تورا نشناختم

تومرا رنجاندی
و به من خندیدی
من به خندیدن تو،میخندم

بیتفاوت رفتی
بیتفاوت ماندی
بی تفاوت ها باش
باکی نیست....

به خیالت بسپار
که گرفتن و شکستن جرم است
و خدا گرچه که از تو دور است
با دل من جور است
به خیالت بسپار تکرار را
چرخ روزگار را
به خیالت بسپار فردا را
·
2
1396/11/21 - 21:39