آدم با درد جسمی میتونه کنار بیاد
ولی با حرفی که دردت میاره نـــه...
·
3
1396/12/05 - 17:15