جهت حل مشکل تمام گرفتاران ومشکل داران صد صلوات بفرستید.خدایا نزدیک عید مشکل همه گرفتاران را حل نما آمین.
·
1
1396/12/14 - 17:41