دست بزار روی قلبت،
این صدای من بود.
·
4
1396/12/18 - 10:31 در دل دو حرفی من
پیوست عکس:
1053500x500_1470033066407445.jpg
1053500x500_1470033066407445.jpg · 500x500px, 37KB