امشب
به آتش می کشم
این
بغض
و
درد
ناله را.….
·
2
1396/12/22 - 18:48