امروزه همه دنبال جمع کردن پول و ثروت وشهرتند کاش به جای جمع کردن پول وثروت برای روز مبادا دل جمع کنیم.ارزش دلها از تمام ثروتها و زیورآلات دنیا بیشتر است.دلها را جمع کنید دلها را بدست آورید.حتی اگر عبادت هزار ساله کنیم و یک لحظه دلی را بشکنیم آن عبادت بیفایده است.دلهای امروز همه مانند سنگ شده اند.خوب بعضی زرنگ بازیهای یک عده را که می بینیم میگوییم دل کیلوچند.بچسب به زرنگ بازی و پول وپارتی.نون تو اینهاست.نون مان واقعا به نرخ روز شده است.هرچقدر زرنگ ترباشی وزبان دارتر و...از همه بهتر خواهی بود.چون الان با ثروت همه را به حساب میخرند واگر یک دربند مغازه داشته باشی میگویند ازین بهتر کسی نیست حتی سجده ات می کنند.اما اگر معلم باشی دیگر یکسره توی سرت می کوبند این درآمدش بدردنخوره.این با این سوادش به اندازه فلانی که سیکل هم نداره پول در نمیاورد.خلاصه الان نون و پز فقط تو مغازه داری وکار آزاد است.دیگر کاری ندارند به بقیه چیزها.
·
1397/01/05 - 07:48