از بزرگترین عذابا هم اینه که کسی هم سن نزدیکت نباشه خواهرو برادر و فامیل و دوست
و مجبور به تحمل والدین با حداکثر فاصله سنی و روحی و فکری و کلا هر فاصله ای باشی
·
5
1397/01/06 - 01:21