چرا وزیر ارتباطات اینستاگرام را که منبع انواع فساد وفحشاست فیلتر نمی کند؟منبع تمام جریانات ضد انقلاب در اینستاگرام است.اما مثل اینکه از فیلترینگ این شبکه اجتماعی صهیونیستی خبری نیست.خوب اینکه از یوتیوب هم بدتر است.
·
1397/01/08 - 08:05