روشن کردن اصلی ترین دکمه مغزت بعد از مدت ها خاموشی
همون قدر ک دردناک و ناراحت کنندس لذت بخشه
قدر ادمایی ک انقدر توانایی دارن ک کمکمون کنن وبدونیم
·
5
1397/02/15 - 01:40