تلخی کنی که ما ز خیالت سفر کنیم؟!

بر ما گمان غلط ببری مانده ایم ماااا...
·
5
1397/03/30 - 13:47 در یه گوشه از قلبم...