جهت شفای تمام بیماران وشفای مهدی فخیم زاده بازیگر سینما که نوشته اند تصادف کرده اند صد صلوات بفرستید.خدایا تمام بیماران را شفا عنایت کن.درگذر از تمام گناهانمان.تو بزرگترینی تو غفاری رحم کن.با دستانی خالی قلبی سیاه وگنهکار بسوی تو پناه آورده ایم رحم کن .اگرمابقی همه چیز دارند مافقط گناه آورده ایم.تو ببخش تو اکنون درگذر .
·
1
1397/04/06 - 18:47