((قل اعوذ برب الناس)) این آیه چه آیه ی پر مفهومی است که خدایا از تمام دنیا وقدرتها وهمه چیز به تو که پروردگار مردمی پناه میبرم.بعد در این فکر بودم که اینقدر که مفهوم ((ناس))و مردم برای خدا مهم است برای مسولین ما چقدر مردم ارجحیت دارد.همه امروز ده بار سوره ناس را بخوانیم خدایا از تمام قدرتهای غیر از تو تمام ترسها وتمام دنیا و تمام هرآنچه باعث غم و ناراحتی است به تو که رب الناس هستی پناه میبریم همه این سوره ناس را امروز صدبار بخوانیم شاید حالمان بهتر بشود.شاید دشمنان این مملکت به مذلت وخواری بیفتند انشاالله و ترامپ نابود شود.
·
1397/04/24 - 11:00