به خودم آمدم انگار تویی در من بود
این کمی بیشتر از دل به کسی بستن بود
·
3
1397/05/01 - 15:42