تنها برنامه مفید ومنتقدانه صداوسیما برنامه شوکران شبکه ۴ هست.که بادعوت از نخبگان و روشنفکران زمینه های مختلف گفتگوی چالشی در زمینه های مختلف انجام می دهند.باید این شجاعت گفتار در تمام رسانه ها و شبکه های صداوسیما باشد.چون اگر در سال های قبل این چنین انتقاد برنده ای در رسانه ها میبود امروز شاهد فسادهای اقتصادی و اداری میلیاردی نمی بودیم.درب انتقاد را اگر ببندند از آن طرف درب جنایات اجتماعی واقتصادی وآقازادگی را باز خواهند نمود.
·
1397/05/16 - 22:31