بلعم باعور از علمای بنی اسراییل بود که اسم اعظم می دانست.و با وجود این آنگونه که نوشته اند خودش در جهنم است اما خرش در بهشت است.یعنی گاهی علم با عمل نادرست سبب جهنمی شدن افراد میشود.واقعا خرش از خودش بهتر بوده است.یعنی گاه مقام یک خر از یک عالم فراتر میرود.خدا عاقبت همه ما را بخیر کند
·
1397/05/18 - 19:47