قتل ترامپ در جهان امروز از واجبات است.اینکه همانطور که قتل سلمان رشدی ملعون از واجبات بوده وهست امروز قتل ترامپ و حذف آن از جهان از واجبات هر دینی است و از وظایف آزادیخواهان جهان و روشنفکران حذف ترامپ از تمامی جریانات حیاتی است.وجود این ملعون برای کره زمین خطرناک است.دعا کنید خدا این ظالم را نیست ونابود کند بزودی زود انشاالله .این ظالم نابود شود
·
1397/05/19 - 23:56