هيچ وقت اونايي كه دوسشون دارم واسم وقت نداشتن
يا شايد ازبس هميشه بودم نبودنم خلا و احساس نشد
·
2
1398/03/29 - 08:33
دیدگاه  
مسعود

اخی سی دل سوگلی....

9 ماه و 19 روز و 10 ساعت و 20 دقيقه قبل
سوگل

9 ماه و 2 روز و 7 ساعت و 39 دقيقه قبل
مسعود

دوفته

8 ماه و 14 روز و 1 دقيقه قبل