هيچ وقت اونايي كه دوسشون دارم واسم وقت نداشتن
يا شايد ازبس هميشه بودم نبودنم خلا و احساس نشد
·
2
1398/03/29 - 08:33
دیدگاه  
مسعود

اخی سی دل سوگلی....

1 ماه و 10 روز و 19 ساعت و 55 دقيقه قبل
سوگل

24 روز و 3 ساعت و 14 دقيقه قبل
مسعود

دوفته

5 روز و 9 ساعت و 36 دقيقه قبل