هيچ وقت اونايي كه دوسشون دارم واسم وقت نداشتن
يا شايد ازبس هميشه بودم نبودنم خلا و احساس نشد
·
1
1398/03/29 - 08:33