گاهى هم سراغى بگير
از اولين آدمِ زندگى ات...
شايد هنوز هم
آخرين نفرش خودَت باشى!
·
1
1398/03/31 - 15:22