موهامو کوتاه کردم!
·
5
1398/07/04 - 19:52
آخرین 4 دیدگاه  
آرام

مبارکاا

6 ماه و 6 روز و 23 ساعت و 32 دقيقه قبل
Shidi

مبارکه

6 ماه و 6 روز و 23 ساعت و 28 دقيقه قبل
Behnazیعنیا تو این هشت نه سالی که میشناسمت

سه تا پست همیشه ثابت داشتی

1- موهامو کوتاه کردم

2- دارم... (خوراکی هایی که میخوردی) میخورم

3- ... خریدم

6 ماه و 6 روز و 19 ساعت و 59 دقيقه قبل
Shidiیعنیا تو این هشت نه سالی که میشناسمت

سه تا پست همیشه ثابت داشتی

1- موهامو کوتاه کردم

2- دارم... (خوراکی هایی که میخوردی) میخورم

3- ... خریدم

جواب‌همشونم ی چیزه:

مبارکه

6 ماه و 6 روز و 11 ساعت و 19 دقيقه قبل
Behnaz

یکی بت بگه دارم بستنی میخورم بش میگی مبارکه؟البته کل کامنت هایی هم که داشتی هم فقط دو چیزه

مبارکه

نوش جان

6 ماه و 6 روز و 9 ساعت و 26 دقيقه قبل
Shidi

یکی بت بگه دارم بستنی میخورم بش میگی مبارکه؟البته کل کامنت هایی هم که داشتی هم فقط دو چیزه

مبارکه

نوش جان


جواب خریدم و کوتاه کردم مبارکه میشه

فقط جواب خوردن نوش جان میشه خب

در نتیجه دو ب یک مبارکه درست تره

6 ماه و 6 روز و 8 ساعت و 2 دقيقه قبل
Behnaz

کم نمیاری نه؟

6 ماه و 6 روز و 7 ساعت و 13 دقيقه قبل
Shidi

کم نمیاری نه؟


همین لحظه ک اینجام کم اوردم

6 ماه و 6 روز و 7 ساعت و 5 دقيقه قبل
سجادیعنیا تو این هشت نه سالی که میشناسمت

سه تا پست همیشه ثابت داشتی

1- موهامو کوتاه کردم

2- دارم... (خوراکی هایی که میخوردی) میخورم

3- ... خریدمخب همون دیگه من به فکر شمام، از پستهایی استفاده میکنم که جوابهاش کوتاه باشه

5 ماه و 24 روز و 3 ساعت و 2 دقيقه قبل
سجاد

یکی بت بگه دارم بستنی میخورم بش میگی مبارکه؟البته کل کامنت هایی هم که داشتی هم فقط دو چیزه

مبارکه

نوش جان


جواب خریدم و کوتاه کردم مبارکه میشه

فقط جواب خوردن نوش جان میشه خب

در نتیجه دو ب یک مبارکه درست تره

بابت این واکاویی که در پستهای من انجام دادی سپاسگزارم

5 ماه و 24 روز و 3 ساعت و 1 دقيقه قبل
Shidi

یکی بت بگه دارم بستنی میخورم بش میگی مبارکه؟البته کل کامنت هایی هم که داشتی هم فقط دو چیزه

مبارکه

نوش جان


جواب خریدم و کوتاه کردم مبارکه میشه

فقط جواب خوردن نوش جان میشه خب

در نتیجه دو ب یک مبارکه درست تره

بابت این واکاویی که در پستهای من انجام دادی سپاسگزارم

اصن من دارم تعجب میکنم که شما تو پستا حرف هم میزنید

5 ماه و 23 روز و 21 ساعت و 1 دقيقه قبل