این بار از عشق نمی گویم ...
که عشق نیز شما را نمی شناسد ...
عشق را الآن می خرند ...
و تو ترجیهت بر خرید نان است تا عشق !!!


کف سرد بالاترین خیابان پایتخت تجریش

بنویس بابا نان ندارد ...
·
6
1398/08/12 - 14:28
پیوست عکس:
1571890929761921_large.jpg
1571890929761921_large.jpg · 615x500px, 292KB