چنان نماندُ
چنین نیز
نخواهد ماند . . .
·
6
1398/09/03 - 18:39