احتمال ماندن بعضی ها در زندگی من،
خیلی نزدیک به صفر بود،
اما نمیدونم چرا کما کان،
و کما فی السابق،
موندن!
·
4
1398/09/11 - 22:33