احساس ميكنم اون من پنج سال پيش و اتفاقاتش در حال تكراره
هيچ وقت دوس نداشتم دوباره تحربش كنم هميشه هم از ترسش ميگفتم
شايدم الان فقط حس منه بخاطر اون تجربه
·
3
1398/10/06 - 14:29