آنان که آفتاب را به زندگى دیگران ارزانى میکنند نمیتوانند خود از آن بى بهره باشند
·
5
1398/10/26 - 06:12