به کشتن یک گل سرخ چه نیازی به هزاران خنجر؟
گاه یک جمله سرد، قلب کوچک یک گل را درهم می شکند.
·
2
1399/08/01 - 10:44
پیوست عکس:
gol.jpg