امسال هم گذشت
و هر چي بيشتر ميگذره بيشتر ميبيني جز خانواده كسي رو نداري
هيچ دوست و آشنايي هم نميتونه جاي فاميل نزديكتر رو بگيره
يا شايدم شانس منه هر چي بي معرفته دورم جمعه
·
1
1400/07/09 - 20:25